Tientallen organisaties. 6 thema’s. 1 doel.

Gezondheid is belangrijk in alle levensfasen, van preconceptie tot vroege jaren en adolescentie, werkende leeftijd tot oudere leeftijd. Hierbij past integraal beleid voor de lange termijn, gericht op gezondheidsbevordering. Maar er moet ook aandacht zijn voor het bredere welzijn. De leefomgeving, armoede, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, zelfredzaamheid en burgerkracht hebben grote impact op de wijze waarop mensen gezond zijn of zich gezond voelen.

Het Preventie Overleg Groningen richt zich daarom op 6 thema’s. Binnen deze thema’s worden projecten ontwikkeld en ondersteund.

 

Veilig en gezond opgroeien en gezonde levensloop

We willen dat kinderen de best mogelijke start krijgen (al vanaf de preconceptie) en daarmee de beste kansen op een goede toekomst. Jongeren moeten opgroeien in een omgeving die veilig is de gezondheid bevordert. Volwassenen (ook ouderen) moeten een goede gezondheid ervaren en naar vermogen meedoen in de samenleving.

Veilige en gezonde leefomgeving

We willen een omgeving inrichten die uitnodigt en verleidt tot gezond gedrag en ontmoeting. Gezondheid en welzijn van inwoners in hun eigen omgeving moet versterkt worden. Daarbij worden preventie, ondersteuning en zorg in samenhang gebracht.

Organisatie van preventie in de zorg

Bij (chronische) patiënten moet gekeken worden of, in plaats van medicatie en/of een medische ingreep, leefstijl een rol kan spelen bij genezing, herstel en het voorkomen van een andere aandoening. Ook in voor- en nazorg trajecten behoort leefstijl een duidelijke plek in de keten te krijgen. Dit raakt direct aan de manier waarop zorg in de regio wordt georganiseerd: de juiste zorg op de juiste plaats. De beschikbaarheid van voldoende voorzieningen en medisch en zorgpersoneel zijn hierbij een voorwaarde.

Armoede en gezondheidspotentieel

Armoede speelt een belangrijke rol bij een groot aantal gezondheidsuitdagingen. Wij willen de kennis vergroten over een effectieve aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. En tegelijkertijd willen we het gezondheidspotentieel vergroten.

Beroepsvitaliteit

Meer gestructureerde en herkenbare aandacht voor beroepsvitaliteit in opleidingen. Dit zorgt er voor dat aandacht voor de fysieke, mentale en sociaal/emotionele kanten van het beroep al belangrijk wordt vóór dat iemand aan het werk gaat. Het programmateam Beroepsvitaliteit wil de kennis en ervaring die er door de jaren heen is opgedaan op dit terrein inzetten in (beroeps)opleidingen. Met meer aandacht voor beroepsvitaliteit in alle opleidingen vervroegen we in feite het HR beleid van Groningen.

Gezonde burgerkracht

Voor duurzame verandering is betrokkenheid van inwoners essentieel. De beweging zijn wij niet alleen. Die zijn we samen met de inwoners van de regio. Naast patiënt zijn zij ook onze buurvrouw of buurman. Duurzaamheid gaat ook over eigenaarschap. Inwoners moeten ervaren dat ze samen met ons aan hun eigen gezondheid kunnen werken. Om daarmee ook hun kinderen nieuw perspectief te bieden. Én inwoners moeten het ook zonder ons kunnen. Preventie is niet alleen het voorkomen van ziekte maar ook van afhankelijkheid. Dit noemen van Actief Burgerschap 3.0. Het loopt als een rode draad door alle programmalijnen heen.