Fysieke Startbijeenkomst Leernetwerk Leefomgeving Groningen

Een veilige en gezonde leefomgeving is een van de zes programmalijnen van het Preventie Overleg Groningen.

Het Leernetwerk Leefomgeving Groningen gaat de komende drie jaar vorm en inhoud geven aan deze programmalijn. Dat doen we door samen te werken met bestaande initiatieven en coalities. En samen te leren op basis van concrete casussen en actuele kennis van Hanzehogeschool RUG, en UMCG.

Het uitgangspunt daarbij is dat door het anders inrichten van de leefomgeving, we betere randvoorwaarden creeren voor gezond gedrag. Bekend is dat het gebruik en de inrichting van de leefomgeving grote invloed heeft op de individuele keuzes van inwoners voor een gezonde levensstijl. Juist nu gezondheid zo hoog op de agenda staat, is het zaak praktische inzichten te ontwikkelen op het gebied van de invloed van woningbouw, openbare ruimte, voedingsaanbod en meer.

Aftrap: ‘Samen leren, anders denken’

Drie thema’s staan in het Leernetwerk Leeromgeving Groningen centraal. Dat zijn: Gezonde ruimtelijke interventies, De impact van een (on)gezonde voedselomgeving en De sociale impact van rookverboden. Tijdens de Startbijeenkomst laten we deskundigen van het Hanzehogeschool, RUG en UMCG aan het woord om ons wegwijs te maken binnen de gekozen thema’s. Ook cre ren we ruimte voor wat ‘leren’ nu eigenlijk is en hoe we op verschillende niveaus kunnen leren. Aan de hand van drie thema’s zullen we met elkaar verkennen hoe de leefomgeving gezonder kan worden gemaakt.

Wanneer

24 maart, 15.00 uur

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor eenieder die zich bezighoudt met gezondheid of interesse heeft in gezondheidsverbetering op een van de thema’s. Of voor wie zich afvraagt hoe we op dit gebied echt van elkaar kunnen leren. Wij moedigen overheden, stedenbouwkundigen, woningcorporaties, ontwerpers, adviseurs, kennisinstellingen, omgevingsdiensten, adviseurs, milieuorganisaties, GGD’s, gezondheidsprofessionals en inwoners aan om onderdeel uit te maken van deze startbijeenkomst.